Search for "jing liu"

Liquid Metal Biomaterials: Principles and Applications

Liting Yi and Jing Liu

$199.99

Liquid Metal Soft Machines: Principles and Applications

Jing Liu, Lei Sheng, et al.

$179.99

Evolutionary Computation and Complex Networks

Jing Liu, Hussein a. Abbass, et al.

$149.99

Zhongguo She Wai Jing Ji Fa Gai Lun

Xiaolin Liu, Zepei Li, et al.

$6.60
$6.07

DAO de Jing

Laozi, Tsai Chih-Chung, et al.

$22.95
$21.11

The Three-Body Problem

Cixin Liu

$17.99
$16.55

DAO de Jing: A Philosophical Translation

David Hall and Roger Ames

$17.00
$15.64

How We Disappeared

Jing-Jing Lee

$16.99
$15.63

Liu Zheng: Dream Shock

$55.00
$50.60

The DAO de Jing: A Qigong Interpretation

Lao Tzu and Jwing-Ming Yang

$29.95
$27.55