Search for "The Symposium Plato"

The Symposium

Plato

$10.00
$9.30

Symposium

Plato

$8.95
$8.32

The Symposium of Plato

R. G. Bury

$14.81

Symposium and Phaedrus

Plato

$4.00
$3.72

Plato's Symposium

Benjamin 1817-1893 Jowett

$14.89

The Symposium

Plato

$27.48

Plato's Symposium

Stanley Rosen

$36.80

Leo Strauss on Plato's Symposium

Leo Strauss

$39.60

Symposium of Plato

Plato and Peter Forster

$34.74

Plato: Symposium

C. J. Rowe

$40.25

Plato's Symposium

Richard Hunter

$42.49

An Analysis of Plato's Symposium

Simon Ravenscroft and Richard Ellis

$10.74

Lysis. Symposium. Phaedrus

Plato

$33.60

Symposium

Plato

$32.97

Symposium: Annotated

Plato Symposium

$8.99